SAMAYSAR QUIZ 2

Gatha and Kalash ( गाथा और कलश )

Gatha 3,4,5,6