SAMAYSAR QUIZ 8

Gatha and Kalash ( गाथा और कलश )

Gatha 14