SAMAYSAR QUIZ 12

Gatha and Kalash ( ગાથા અને કળશ )

Kalash 15,16,17,18 Gatha 16