SAMAYSAR QUIZ 21

Gatha and Kalash ( ગાથા અને કળશ )

Kalash 30 Gatha 36,37