SAMAYSAR QUIZ 9

Gatha and Kalash ( ગાથા અને કળશ )

Gatha 14