SAMAYSAR QUIZ 10

Gatha and Kalash ( गाथा और कलश )

Kalash 11,12,13