SAMAYSAR QUIZ 11

Gatha and Kalash ( गाथा और कलश )

Kalash 14 Gatha 15