SAMAYSAR QUIZ 9

Gatha and Kalash ( गाथा और कलश )

Gatha 14